UDDELINGSPOLITIK

 1. Fondets formål er ifølge Fundatsens punkt 4:

…….at yde hjælp til mennesker, der må anses for værdige og trængende. Indenfor denne ramme skal personer, der er syge eller gamle og sådanne, hvis økonomiske kår ikke svarer til deres opdragelse og stilling i øvrigt, have fortrinsret. Hjælpen kan også have form af støtte til projekter, herunder inden for organisationer m.v., hvis formål er at yde hjælp til sådanne personer.

 1. Formålet er således at støtte mennesker, der må anses for ”værdige og trængende”. Inden for denne ramme gælder der ingen begrænsninger med hensyn til hvilke typer af trængende, der kan ydes støtte til. Tre grupper har dog fortrinsret. Det gælder
 • syge (uanset alder),
 • gamle (uanset helbredstilstand),
 • personer, hvis økonomiske vilkår ikke svarer til deres opdragelse og stilling i øvrigt (herefter benævnt “tilbagegangsramte”).
 1. Fondets uddelingspolitik må derfor have fokus på de tre fortrinsgrupper (syge, gamle og tilbagegangsramte), men uddelingspolitikken omfatter også andre værdige og trængende (sociale). Det tilstræbes, at mindst 2/3 af uddelingerne går til fortrinsgrupperne og inden for disse er der særlig fokus på gruppen syge.
 2. Støtten ydes under tre forskellige former:
 • engangshjælp til enkeltpersoner (efter ansøgning),
 • vedvarende støtte til enkeltpersoner (efter intern indstilling),
 • støtte til projekter (efter ansøgning).
 1. Muligheden for projektstøtte blev indført ved en ændring af fundatsen i 1997. I den forbindelse anførte fondsmyndigheden:

Vi kan tillade ændringerne under forudsætning af, at den hjælp, der uddeles til støtte til projekter, herunder inden for organisationer m.v., ikke anvendes til administrationsomkostninger, men derimod ubeskåret går til den i formålet begunstigede personkreds.” ….

Med den valgte formulering har Civilretsdirektoratet ønsket at tilkendegive, at den hjælp, der uddeles til støtte til projekter, herunder inden for organisationer, primært anvendes til den i formålet nævnte personkreds og ikke bruges til lønninger og øvrig administration i organisationerne.

På denne baggrund søger bestyrelsen at målrette projektstøtten til konkrete projekter, der giver umiddelbare fordele til den begunstigede personkreds. Støtten skal bruges til konkrete foranstaltninger inden for formålet og kan ikke anvendes til dækning af administrative omkostninger mv.

———–

Uddelinger i det seneste regnskabsår, se linket Årsregnskaber.